COME ON IN! “Projecte socioeducatiu per a l’aprenentatge”

Líder del projecte: Silvia Duran

16 | 05 | 2012 - 10:47 PM

COME ON IN pretén ser un servei dedicat a la prevenció, promoció i avaluació dels joves amb professionals del camp de la Psicologia, l’Educació Social i la Pedagogia, amb l’objectiu de millorar el benestar psicosocial dels adolescents.

Partirem des de l’àrea d’Educació i la Salut ja que volem potenciar les relacions socials entre els joves i la seva capacitat de decidir.

Es pretén crear un punt de referència on enfoquem el treball cap a l’Educació en valors. S’ha detectat que en moltes ocasions existeixen valors que no han estat assimilat per diferents situacions de la nostra societat i sumem de vegades circumstancies de risc.
Es vol solucionar les problematiques que puguin anar sorgint durant l’adolescencia i socialitzar als joves en un entorn social positiu per al seu desenvolupament personal. Es treballa la cohesió de grup i la diversitat, es vol capacitar als joves amb aquells mecanismes cognitius i afectius, que els ajudi a conviure amb equitat i harmonia en la societat a la que pertanyen. Es tracta de potenciar el desenvolupament de la autonomia, racionalitat, empatía, resolució de conflictes, seguretat i confiança en un mateix, com també l’ús del diàleg com a mecanismes habilitadors en la construcció de principis i normes, cognitives i conductuals, amb la finalitat última de millorar el benestar subjectiu del jove.

Es treballa des de tres vessants:

- Psicològica: es vol potenciar el benestar subjectiu dels joves, treballar problemes de conducta, oferir eines d'afrontament per solucionar els problemes.
- Social: es treballen problemes d'habilitats socials i problemes derivats del context sociofamiliar, fent força en l'empatia i les relacions socials.
- Pedagògica: es reforçaran els coneixements acadèmics per millorar la seva integració i realitzar activitats tenint en compte la diversitat dels joves.


Anteproyecto
Recursos

MATERIALS
Dependran segons l’activitat a realitzar en cada moment.

Els instruments de valoració que s’utilitzaran seran:

a) Nombre d’inscripcions en el projecte
b) Nombre total de participants.
c) Percentatge d’assistència al projecte
d) Ratio mitja mensual monitors/participants
e) Percentatge de participants pertanyents a famílies multiproblemàtiques.
f) Grau d’adequació a les activitats programades.
g) Nombre d’hores professionals adreçades al projecte.
h) Grau de satisfacció dels-les participants
i) Coneixement del recurs per part de la població del territori.
j) Valoració final del professional, a partir del pla de treball individualitzat amb cada jove.


Proposta d'implementació

Mitjançant activitats i dinàmiques volem treballar els temes transversals essencials: educació en valors, desenvolupament de la autonomia, racionalitat, empatía, resolució de conflictes, seguretat i confiança en un mateix, , en un ambient de cohesió i integració dels joves.
La prova pilot d’aquest projecte es pretén realitzar al barri de Sant Pere i Sant Pau i al barri de Sant Salvador, en el seus respectius Centres Civics.

En el quadre següent es veu la disposció de tasques:

DILLUNS A DIVENDRES
16:00 A 17:00 Horari de consulta/ preparació d’activitats
17:00- 19:00 Activitats i dinàmiques
19:00- 20:00 Reunions conjuntes/Resolució de conflictes

Horari de consulta: el pedagog, el psicòleg i l’educador faran reunions prèvies a les activitats per tal de preparar-les. A més a més, d’estar present per si algun jove necessita de suport, informació o té alguna necessitat.
Els joves tindran una hora mínima cada quinze dies amb el psicòleg per tal d’avaluar el seu desenvolupament i d’aquesta manera fer un seguiment dels casos. A més també es faran reunions de manera mensual amb les seves famílies.


Activitats i dinàmiques: Es basaria en un espai en el qual es desenvoluparia tota l’activitat dels joves. Tant siguin xerrades (sexualitat, drogodependència, adolescència o temes que ells triïn), concursos, excursions, activitats i jocs de tots els tipus. Es tracta de treballar en valors dins d’un espai d’àmbit no formal, tant educatiu com lúdic. Per dur-les a terme es contemplarà dos grups d’edat: la franja de 12 a 17 i la de 18 a 21.


Reunions de resolució de conflictes: Adreçades als joves tant conjuntament com individuals per tal de resoldre les situacions conflictives que puguin aparèixer en aquella sessió prèvia (activitats), o tan sols per tal de tractar temes personals amb l’equip directiu (psicòleg, educador o monitor).

Reunions d’equip (conjuntes): Si no hi hagués cap situació de conflicte, aquesta hora serviria per la col·laboració dins de la comunitat en l’organització, preparació i execució d’activitats festives o culturals a la població. Aquesta ho


Aplicaciones

El projecte aniria dirigit tant als joves en una situació normalitzada com a joves en risc d’exclusió social per treballar en la detecció, prevenció i avaluació del problemes de conducta, d’habilitats socials, o derivats del context sociofamiliar, entre d’altres que puguin tenir.
Les famílies i joves que s’implicaran en l’entorn vindrien derivades des de:
1. L’Equip de Família dels Equips Bàsics de Serveis Socials de la seva zona d’influència , ja que és el lloc on es dirigeixen normalment per demanar ajut -seguint els indicadors utilitzats a l’IMSS.
2. IES de la població, dirigit als alumnes que tinguin faltes lleus, conductes negatives entre d’altres on els professors vegin necessari la seva intervenció.
3. Usuaris externs tant joves o famílies voluntàries que vulguin formar part.
4.- Altres recursos i/o professionals.

La proposta abarca tres àmbits professionals diferents però complementaris. Aquests són:
-ÀMBIT SOCIAL: S’encarregarà d’aquest àmbit un Educador Social, per tal de fer front als objectius específics assenyalats dins del seu caire. A més, tindrà l’autoritat de triar monitors (en conjunt amb el Psicòleg), i serà qui estarà recolzat per aquest.

-ÀMBIT PEDAGÒGIC: Un Pedagog serà l’encarregat de trobar les eines i instruments pedagògics per tal de transmetre els coneixements de manera adequada, i els difondrà tant a la resta del equip com als usuaris (joves i famílies). I finalment, farà l’adaptació dels tallers i les dinàmiques per una millor assoliment dels objectius del projecte tenint en compte la diversitat dels joves.

-ÀMBIT PSICOLÒGIC: El psicòleg serà l’encarregat de dirigir i coordinar tot el projecte i a tots els integrants de l’ equip. A més a més, farà teràpies individuals i grupals als usuaris. Finalment, portarà la vessant pressupostèria i de màrqueting.

En general, tot els integrants/treballadors hauran de treballar cooperativament entre sí, per tal d’establir una xarxa comuna amb reunions periòdiques com s’han establert de manera prèvia per tal de garantir el bon funcionament


Anàlisi d'Actors

· PSICÒLEG
Funcions:
- Avaluació psicològica dels joves.
- Avaluacio de les families.
- Creació d'un bon clima familiar
- Fomentar i afavorir la implemtenació de la orientació educativa.
Requisits mínims: Llicenciatura en psicologia. Experiència en joves.
Requisits desitjables: Experiència en l’àmbit de Serveis Socials.

· PEDAGOG
Funcions:
- Assesorament pedagògic
- Diseñar i supervisar els plans de formació corresponents
- Adaptacions de les activitats que es duguin a terme.
- Assesorar als alumnes en relació als intineraris educatius que existeixen.
- Promocionar la formació per tal d’evitar l’absentisme.
Requisits mínims: llicenciatura en pedagogia.
Requisits desitjables: Experiència en formació d’adults i/o joves.

· EDUCADOR SOCIAL
Funcions:
- Realització de PEI
- Convertir-se en un referent per els joves
- Dinamitzador
- Potenciar l’autonomia del jove
Requisits mínims: diplomatura en educació social
Requisits desitjables: Experiència en joves i en serveis socials.
TAGS: Come on in!
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
0
Francesc Balagué
0 vots
Dolors Reig
0 vots
Humberto Schwab
0 vots
Vots finals fase 2
1170
Vots Finals Fase 1
1823
Contacte