I TU QUÈ SAPS FER? Ensenya'm a aprendre, aprenc ensenyant!

Líder del projecte: Rosa Marin

03 | 05 | 2012 - 11:28 PM

El nostre projecte neix de l’experiència diària de quatre persones que ens dediquem al món educatiu i sentim com molts joves estan angoixats, desmotivats, desorientats i no saben cap a on dirigir les vides.
L'objectiu és MOTIVAR a compartir coneixements i habilitats proposant un CANVI DE ROL: els joves ajudaran en l’aprenentatge d’adolescents/adults atenent a necessitats educatives i socials de la comunitat (centre cívic, llar de jubilats, espai de joventut, institut...). Oferim ORIENTACIÓ, FORMACIÓ i CERTIFICACIÓ, una SORTIDA ACADÈMICA/ LABORAL a joves de 15 a 25 anys que:
• No han decidit què volen estudiar
• Han començat l’ensenyament postobligatori però no han triat els estudis que més defineixen el perfil personal/acadèmic
• Van començar a treballar i ara estan a l’atur
• Volen millorar/complementar currículum
• Han abandonat estudis i volen una segona oportunitat
L’objectiu final és "REENGANXAR" els joves al sistema educatiu/laboral ensenyant, partint de GRUPS DE TREBALL on es valori la capacitat i qualitat del que poden oferir, tutoritzats en la preparació de TALLERS en àmbits que destaquen i que impartiran de manera gratuïta supervisats per un tutor-acompanyant. Crearem un anell d'ensenyants i aprenents del saber basat en la solidaritat, retroalimentació i compartir. L'oferta i la demanda de tallers es durà a terme mitjançant NOVES TECNOLOGIES: pàgina web (http://quesapsfer.wix.com/quesapsfer), xarxes socials (Facebook i Twitter) i bloc Alumsapiens (diari d’experiències de joves). Tindrem com a aliats coordinadors pedagògics d'instituts i educadors socials.
El fet que l'alumne canviï el rol, es motivi, s'orienti i es formi implicarà una CERTIFICACIÓ, reincorporació a l'àmbit educatiu (reglat o no), inserció laboral, o fins i tot preparació per a acreditar/qualificar competències, i implícitament l'ampliació d'estudis i/o currículum.
No volem nens a casa o al carrer tot el dia. Volem implicació i motivació. Volem un país amb futur...i aquest comença per ells


Proyecto

projecte_i_tu_quÈ_saps_fe_r.pdf
Anteproyecto
Recursos

La intenció és sol•licitar el suport de les institucions i els espais col•laboradors de la nostra comunitat per obtenir els recursos necessaris per tal de portar a la práctica l’organització i la implementació dels tallers realitzats pels alumnes- ensenyants.

- Recursos tecnològics

Per dur a terme aquest projecte és imprescindible l’actualització i el manteniment de la pàgina web i de les xarxes socials vinculades, ja que són una eina fonamental a disposició dels alumnes-ensenyants i dels aprenents (via de gestió i comunicació).

- Recursos humans

S'ha estimat que es necessitarà comptar amb una plantilla formada per: 1 educador/a social-mediador/a, 3 orientador/es-professors/es de diferents àrees i 1 dinamitzador/a de la pàgina web. A més, serà crucial el treball cooperatiu amb professionals col•laboradors: psicopedagogs, coordinadors d'instituts, tècnics de joventut, altres formadors...

- Espais

Els tallers es realitzaran als següents espais col•laboradors: Centres Cívics, Llars de jubilats, instituts, Espais de joventut i centres de discapacitats, de la zona.

- Recursos materials

La quantitat de material (fungible, no fungible i tecnològic) dependrà principalment dels tallers proposats i del nombre de persones a les quals van dirigits.

- Recursos financers

El propòsit es contactar amb entitats, institucions i centres col•laboradors de la zona (Ajuntament, Oficina de Juventut, Diputació, Centre Cívic, altres centres de formació…) perquè s’impliquin amb el projecte i així poder realitzar totes les actuacions proposades vinculades als objectius dels programa. També s’ha previst la possibilitat de finançar-lo amb la publicitat d’acadèmies, centres d’estudi… a la nostra pàgina web.
La previsió es disposar de finançament per adquirir el material necessari pels tallers i una retribució pels tutors/es- formadors/es i dinamitzador/es de la pàgina web i les xarxes socials.


Proposta d'implementació

Temporització: El projecte es portaria a terme al llarg del curs escolar (setembre- juny)

Fases i calendari:

• Setembre:
o Difusió de la reunió informativa adreçada als futurs participants en el projecte, a través de coordinadors d’instituts, educadors socials i anuncis (diaris, barri, pàgina web, xarxes socials...) .

o Relació de tallers segons demanda i interessos d'espais col•laboradors: Centres Cívics, instituts, Llars de jubilats, Espais joves...

o Reunió informativa amb alumnes-ensenyants i entrevista individual realitzada per l’educador social i coordinadors amb l’objectiu d’omplir un test psicotècnic (per definir el perfil del jove i determinar les aptituds/habilitats/coneixements) i una fitxa de dades personals on consti un compromís a assistir a les sessions del grup de treball, impartir el taller i planificar el grup de treball amb les unitats didàctiques que es desenvoluparan als tallers (hores i competències relacionades per a certificar)

• Octubre:

o Adaptació de les activitats/tallers a continguts/competències lligades a ensenyaments oficials/no oficials per part dels orientadors.

o Organització dels joves en grups de treball segons els interessos dels centres col•laboradors, les habilitats i coneixements dels participants del projecte I tu què saps fer? Als grups de treball s’ensenyaran estratègies per facilitar les eines als alumnes-ensenyants i les condicions necessàries per implementar els tallers, es comunicaran instruments i criteris d’avaluació. Cada grup de treball estarà supervisat per un tutor.

 Desenvolupament de les sessions:

• Temporització: des d’octubre fins al juny, 1 o 2 sessions a la setmana (segons les necessitats)

• Treball en equip amb orientadors

• Preparació de material amb orientació de professionals i el•laboració d’un banc de recursos (formadors: professorat, centres de formació)

• Espai de posada en comú d' experiències per a millorar estratègies emprades als tallers

• De novembre a juny:
o Inici d’impartició dels tallers per part dels alumnes- ensenyants als espais cedits (Espai Kesse, Centres Cívics, Llars de jubilats, instituts per a activitats extraescolars, altres centres de formació…)

o Valoració i avaluació dels tallers:

 Valoració del taller per part dels aprenents durant el transcurs i finalització dels tallers

 Avaluació dels alumnes-ensenyants per part de tutors durant el transcurs i finalització dels tallers. Certificació dels tallers


Aplicaciones

APLICACIONS: No és el cas.

(A causa de falta d'espai, aprofitem aquest apartat per a completar la Proposta d'implementació i establir els objectius, essencials per comprendre la filosofia de QSF)

 Avaluació contínua del projecte (pràctica reflexiva), tenint en compte l’avaluació dels tallers i els feedbacks entre formadors/tutors i alumnes-ensenyants/aprenents/espais col•laboradors per a determinar els aspectes millorables

o Orientació per a que els joves puguin continuar el seu camí, perquè cada jove té un repte diferent. Opcions: cursos per a obtener títols homologats, cursos previs a estudis, cursos de formació ocupacional, cursos subvencionats, pautes per a buscar ofertes de treball, reincorporació a formació reglada... Aquesta fase ens permetrà tenir resultats d’impacte, saber si el jove ha arribat a algun lloc i poder fer un seguiment individualitzat (via presencial o telemàtica, bloc, xarxes socials...)

OBJECTIUS

• Motivar a compartir coneixements i habilitats proposant un canvi de rol

• Promoure el treball en equip, la retroalimentació, la solidaritat i el compartir

• Ajudar els alumnes-ensenyants a desenvolupar el seu potencial acadèmic, laboral i social a través de tallers d’acord amb les seves necessitats educatives o laborals i atenent a la realitat social de la comunitat

• Formar els alumnes-ensenyants perquè dissenyin i implementin els tallers, per expresar les seves idees i propostes

• Reinserir al sistema educatiu o ajudar a trobar una sortida laboral als alumnes-ensenyants a partir de l’orientació i l’anàl•lisi d'aptituds, habilitats i coneixements (test psicotècnic)

• Gestionar l'oferta i la demanda de tallers socio-educatius i culturals adreçats a jubilats, adults i joves a través de la pàgina web del projecte i les xarxes socials

• Adaptar els tallers dels diferents àmbits a les competències requerides per poder acreditar o qualificar els alumnes- ensenyants

• Valorar la iniciativa, autonomia, col•laboració dels joves, incentivant l'esperit emprenedor, aconseguint que es sentin útils i partíceps de la societat

• Avaluar l’alumne- ensenyant d’una manera formativa i sumativa per constatar que ha assolit competències necessàries per la seva certificació, reinserció al món educatiu/laboral o preparació per la possible acreditació o qualificació

• Fomentar la interacció i la intercomunicació entre aprenents i alumnes-ensenyants per a motivar a nous participants, a través de blocs i Facebook, enllaçats a la pàgina web del projecte


Anàlisi d'Actors

-Joves entre 15 i 25 anys que necessiten orientació i formació per a reconduir la vida. Els joves passan de ser agents passius en la seva formació a ser-ne actius. Aquest canvi comporta control de la pròpia vida i fa que els joves comencin a lluitar pel que volen amb esperit emprenedor.

- Persones interessades en aprendre i compartir coneixements

- Formadors, col•laboradors i administració pública, suport institucional: psicòlegs, coordinadors, professorat, centres de formació, Espai Kesse, Centres Cívics, Llars de jubilats, instituts, Ajuntament de Tarragona, Generalitat, Diputació...

Creiem en la relació estreta entre el projecte i l’educador social ja que la part emocional i psicològica és un pilar fonamental que complementa la part acadèmica i que pot donar la clau per aconseguir la motivació d’aquests joves i, en conseqüència, la clau que obrirà una nova porta cap al seu FUTUR… La nostra experiència ens ha mostrat que, acompanyar als joves en el difícil camí de decidir què volen fer amb vocació i estima, els pot ajudar a motivar-se i a créixer com a persones, aconseguint també una millora acadèmica.


Enllaços

http://quesapsfer.wix.com/quesapsfer

Pàgina web:via de comunicació on els joves trobaran informació, oferta tallers, grups de treball, material, espai alums


http://www.glogster.com/aulaoberta/resumen-proyecto-i-tu-que-saps-fer/g-6lhg0e1au7epc7qbirt6fa0?s=nameglog

Pòster interactiu explicatiu del projecte


http://prezi.com/29k38xek5dss/un-conteun-somniprojecte-i-tu-que-saps-fer/

Prezi sobre el projecte amb un resum explicatiu de com va sorgir la idea i com la volem desenvolupar


Videos

Projecte presentat a la UOC&PLUGGED per a joves entre 15 i 25 anys que es troben angoixats, desmotivats, desorientats i no saben cap a on dirigir les vides.L'objectiu és motivar-los, orien


Vídeo de la cançó del projecte QSF “Fuerza de Voluntad”, escrita per Marc Vallespí i Àlex Flores (videoclip amb protagonistes en marxa)


Vídeo amb l'opinió de professionals sobre el projecte QSF.TAGS: acreditació aprendre canvi de rol certificació compartir desmotivats educació educació social ensenyar formació futur grups de treball i tu què saps fer joves ments obertes motivació noves tecnologies orientació proyecto UOC puja la teva idea reenganxar solidaritat sortida tallers UOC&PLUGGED
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
10
Francesc Balagué
1 vots
Dolors Reig
3 vots
Humberto Schwab
6 vots
Vots finals fase 2
1960
Vots Finals Fase 1
3390
Contacte
Idea sociable