FUNDNANCE. Mes enllà del “Donate”. Sistema de finançament transparent de projectes a la web

Líder del projecte: Joan Pla Sanz

01 | 05 | 2012 - 05:23 PM

Sabies que wikipedia.org, la font de coneixement lliure més gran d’Internet, es finança quasi exclusivament mitjançant donacions?

Fundnance.com serà un portal web destinat a aconseguir finançament per a projectes socials, open source i creative commons mitjançant donacions (crowdfunding).

El tret diferenciador de fundnance.com respecte a altres plataformes de pagament o sistemes de crowdfunding és que pretén afavorir la relació de confiança entre el donant i el receptor de fons sustentada en la transparència.

El peticionari de finançament no només haurà de publicar la quantitat que vol recaptar sinó que haurà de dir per a que necessita aquests diners (pressupost) i com els gasta (despeses).

L’objectiu d’aquesta transparència és el d’afavorir la relació entre donant i receptor ja que, el receptor de fons haurà de fer l’exercici de quantificar el cost de la seva prestació de servei o producte i el donant serà conscient d’aquest cost i podrà valorar la necessitat de la seva donació.

El funcionament del portal es basarà en els següents elements clau:

1 .Pressupost publicat que determina les necessitats financeres. Es tractarà d’un formulari normalitzat on es recolliran detallat per partides els imports necessaris.

2. El widget o element d’enllaç que el receptor de fons inserirà en la seva plana web. Es tractarà d’un element d’interficie que, de manera visual i intuïtiva, indicarà la quantitat necessària de finançament i el grau o percentatge d’assoliment i convidarà al possible donant a fer clic i a aprofundir en el coneixement dels costos del projecte.

3. Informació de justificació. Mitjançant un formulari normalitzat, el receptor de forns haurà d’informar de la finalitat a la que van destinats els recursos ja recaptats.

FUNDNANCE.com es finançarà cobrant un percentatge per cada projecte finançat i també mitjançant donacions. Fundnance.com destinarà una part important dels guanys retornant-los promotors de projectes o a Entitats Socials i ONGs


Recursos

Recursos humans
Degut a que fundnance.com es un projecte de base tecnològica, és necessària la participació de tècnics desenvolupadors de pagines web (programadors, dissenyadors i tècnics de sistemes).
Un altre tipus de recurs humà és l’expert financer. La principal tasca de backoffice de fundnance.com serà l’avaluació i seguiment dels projectes demandants de finançament. En aquest sentit, serà important la tasca de validació de pressupostos, el control de justificació de despeses i l’assessorament
Finalment cal personal encarregat de promocionar fundnance.com a Internet i personal administratiu.

Recursos tecnològics i físics
Els recursos necessaris per funcionar son servidors web i material informàtic. També cal un local equipat.

Recursos financers
Els recursos financers necessaris a l’inici son per finançar el desenvolupament del programari web i backoffice.
Posteriorment a la posada en funcionament, calen recursos per promocionar la web entre els clients, evolucionar el programari amb noves funcionalitat i per mantenir el personal.

Recursos immaterials
Sens dubte, un dels recursos immaterials clau de fundnance.com es el disseny del Widget. Un widget es un element d’interfícies mitjançant l’usuari pot interactuar. Concretament, el witget de fundnance.com és un botó, banner o link que s’insereix a la pagina web del promotor del projecte que necessita finançament. Aquest botó ha de mostrar de manera visual la necessitat de finançament del projecte i el grau d’assoliment de l’objectiu. D’un cop de vista, i de manera intuïtiva, ha d’informar a l’usuari que aquella web necessita una quantitat de diners i que en porta recaptats un percentatge determinat. Mitjançant un sol clic, l’usuari passa a la pagina de fundnance.com on es mostra el pressupost detallat per partides (simples) i es convida a l’usuari a fer la donació mitjançant la introducció de les dades de la targeta de crèdit o d’un altre tipus de passarel·la de pagament.


Proposta d'implementació

El projecte es desenvoluparia en les següents etapes.

1. Estudi de viabilitat. La primera tasca a realitzar serà la de fer un estudi complet de viabilitat que inclogui un estudi de mercat i un pla detallat d’empresa on s’especifiquin les tasques, recursos i es quantifiqui detalladament ingressos i despeses.

Durada: tres mesos

2. Recerca d’aliances estratègiques i finançament. En paral·lel o al final de l’elaboració de l’estudi de viabilitat, cal explorar la possibilitat d’establir aliances estratègiques, especialment amb entitats financeres de les anomenades “banca ètica”.

Durada: tres mesos

3. Fase de desenvolupament. Aquest fase consistirà en el desenvolupament del programari i la web, així com les tasques de promoció i marketing orientades a poder tenir una base de clients tant aviat com es posi en funcionament la web.

Durada: sis mesos

Fase d’explotació. Innovació continua. Un cop arrancada la web, és evident que la tasca d’innovació i de desenvolupament de noves prestacions no s’ha d’aturar. Estem davant d’un canvi de paradigma en el sistema econòmic i de valors i el crowdfunding és una alternativa al finançament tradicional que acaba de sorgir i qui sap cap on es pot portar.

Durada: indefinida


Aplicaciones

Seguint el apartats del “Business Model Canvas”, descriurem el model de negoci

Propostes de Valor.
La proposta de valor principal que Fundnance.com vol donar als seus clients és la d’un servei d’intermediació per aconseguir finançament. El tret diferencial respecte a altres plataformes de pagament clàssiques és el fet que fundnance.com no solament considera com a client el receptor de finançament, sinó també al donant. En aquest sentit, el valor afegit per al donant és la confiança, basada en la transparencia. Per donar, hem de saber per a que donem i quin és el destí dels nostres fons.

Clients.
Fundnance.com es planteja dos segments de clients. Per una part, persones o entitats que desenvolupen una activitat o proporcionen un servei útil de manera gratuïta però que necessiten finançament per realitzar-la (webs socials, projectes open source, productors de material sota llicència creative commons). Per l’altra, els donants.

Canals.
El canal de comunicació entre donants i receptors de fons i en el que fundnance.com actua és Internet. Fundnance.com disposarà d’una web en la que els promotors de projectes publicaran la informació sobre les seves necessitats de finançament (presupostos) i es justificarà l’aplicació de fons recaptats. Les webs dels promotors disposaran d’un widget d’enllaç amb fundnance.com.

Relacions amb els clients.
Un dels objectius de fundnance.com és que la relació sigui una relació continuada en el temps. No pretenem solament recollir finançament per iniciar activitats, sinó que volem que el procés de finançament a traves de donacions sigui continuat en el temps.

Ingressos.
L’estructura d’ingressos de fundnance.com és basa en cobrar una comissió de la quantitat recaptada per projecte. A la vegada, fundnance.com també es podrà subvencionar a partir de donacions.

Activitats clau.
L’activitat clau de fundnance.com és la recollida de la informació de necessitats de finançament (pressupost) lo més detallada i entenedora possible, per a que un cop validada és pugui presentar als donants de fons i fomentar així la relació de confiança entre donant i receptor.

Recursos


Anàlisi d'Actors

Fundnance.com és un sistema d’intermediació i per tant, els principals actors que interactuen son per una part els promotors de projectes necessitats de finançament i per una altra els donant de fons.

Els promotors de projectes son persones o entitats que desenvolupen una activitat o proporcionen un servei útil de manera gratuïta o altruista però que necessiten finançament per realitzar-la. Com a exemple podem citar desenvolupadors de programari de codi obert o material distribuïble sota llicència creative commons, web temàtiques i en general qualsevol web o projecte que es finança mitjançant donacions. Un exemple paradigmàtic seria la wikimedia.org.

Donants de fons. Son bàsicament persones que troben utilitat als serveis o activitats proporcionats pels promotors i que estan disposats a donar petites quantitats o fins i tot subscriure’s.

Fundnance.com. Com hem dit, fundnance.com pretén ser un sistema d’intermediació i per tant el seu rol ha de ser el d’un sistema que per una part permeti als promotors la recollida de fons i la promoció de la seva activitat i per l’altra part faciliti als donants la informació, la transparència i la seguretat de que els diners donats son per causa justificada.

Altres actors:
Entitats financeres o plataformes de pagament. El rol d’aquestes entitats és el de proporcionar el mitjà de pagament (plataforma de pagament) així com la gestió de cobraments als promotors. Degut a que fundnance.com s’adreça a un tipus d’activitat bàsicament basada en l’altruisme, es a dir el promotors en principi presten els seus serveis de manera gratuïta i esperen dels usuaris la generositat a partir de la utilitat aconseguida, pensem que és una oportunitat per a les entitats del sector de la banca ètica per a posicionar-se com a alternativa a altres tipus de banca més tradicional.

Plataformes de recursos Web. Un altre actor rellevant per a l’extensió de l’ús de fundnance.com serien totes aquelles plataformes de recursos web que son usades pels promotors de projectes per la seva activitats. Citem com exemple repositoris de codi font (sourceforge.net, lafarga.cat) plataformes de blogs (wordpress.com, bloc.cat) etc.
TAGS: Crowdfunding finançament col·lectiu open source serveis social transparència

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
164
Puntuació jutges
64
Puntuació de qualitat
26
Vots populars
74
Puntuació per mèrits
0
Contacte