FUNDNANCE. Mes enllà del “Donate”. Sistema de finançament transparent de projectes a la web

Líder del projecte: Joan Pla Sanz

01 | 05 | 2012 - 05:23 PM

Sabies que wikipedia.org, la font de coneixement lliure més gran d’Internet, es finança quasi exclusivament mitjançant donacions?

Fundnance.com serà un portal web destinat a aconseguir finançament per a projectes socials, open source i creative commons mitjançant donacions (crowdfunding).

El tret diferenciador de fundnance.com respecte a altres plataformes de pagament o sistemes de crowdfunding és que pretén afavorir la relació de confiança entre el donant i el receptor de fons sustentada en la transparència.

El peticionari de finançament no només haurà de publicar la quantitat que vol recaptar sinó que haurà de dir per a que necessita aquests diners (pressupost) i com els gasta (despeses).

L’objectiu d’aquesta transparència és el d’afavorir la relació entre donant i receptor ja que, el receptor de fons haurà de fer l’exercici de quantificar el cost de la seva prestació de servei o producte i el donant serà conscient d’aquest cost i podrà valorar la necessitat de la seva donació.

El funcionament del portal es basarà en els següents elements clau:

1 .Pressupost publicat que determina les necessitats financeres. Es tractarà d’un formulari normalitzat on es recolliran detallat per partides els imports necessaris.

2. El widget o element d’enllaç que el receptor de fons inserirà en la seva plana web. Es tractarà d’un element d’interficie que, de manera visual i intuïtiva, indicarà la quantitat necessària de finançament i el grau o percentatge d’assoliment i convidarà al possible donant a fer clic i a aprofundir en el coneixement dels costos del projecte.

3. Informació de justificació. Mitjançant un formulari normalitzat, el receptor de forns haurà d’informar de la finalitat a la que van destinats els recursos ja recaptats.

FUNDNANCE.com es finançarà cobrant un percentatge per cada projecte finançat i també mitjançant donacions. Fundnance.com destinarà una part important dels guanys retornant-los promotors de projectes o a Entitats Socials i ONGs


Recursos

Recursos humans
Degut a que fundnance.com es un projecte de base tecnolgica, s necessria la participaci de tcnics desenvolupadors de pagines web (programadors, dissenyadors i tcnics de sistemes).
Un altre tipus de recurs hum s lexpert financer. La principal tasca de backoffice de fundnance.com ser lavaluaci i seguiment dels projectes demandants de finanament. En aquest sentit, ser important la tasca de validaci de pressupostos, el control de justificaci de despeses i lassessorament
Finalment cal personal encarregat de promocionar fundnance.com a Internet i personal administratiu.

Recursos tecnolgics i fsics
Els recursos necessaris per funcionar son servidors web i material informtic. Tamb cal un local equipat.

Recursos financers
Els recursos financers necessaris a linici son per finanar el desenvolupament del programari web i backoffice.
Posteriorment a la posada en funcionament, calen recursos per promocionar la web entre els clients, evolucionar el programari amb noves funcionalitat i per mantenir el personal.

Recursos immaterials
Sens dubte, un dels recursos immaterials clau de fundnance.com es el disseny del Widget. Un widget es un element dinterfcies mitjanant lusuari pot interactuar. Concretament, el witget de fundnance.com s un bot, banner o link que sinsereix a la pagina web del promotor del projecte que necessita finanament. Aquest bot ha de mostrar de manera visual la necessitat de finanament del projecte i el grau dassoliment de lobjectiu. Dun cop de vista, i de manera intutiva, ha dinformar a lusuari que aquella web necessita una quantitat de diners i que en porta recaptats un percentatge determinat. Mitjanant un sol clic, lusuari passa a la pagina de fundnance.com on es mostra el pressupost detallat per partides (simples) i es convida a lusuari a fer la donaci mitjanant la introducci de les dades de la targeta de crdit o dun altre tipus de passarella de pagament.


Proposta d'implementació

El projecte es desenvoluparia en les segents etapes.

1. Estudi de viabilitat. La primera tasca a realitzar ser la de fer un estudi complet de viabilitat que inclogui un estudi de mercat i un pla detallat dempresa on sespecifiquin les tasques, recursos i es quantifiqui detalladament ingressos i despeses.

Durada: tres mesos

2. Recerca daliances estratgiques i finanament. En parallel o al final de lelaboraci de lestudi de viabilitat, cal explorar la possibilitat destablir aliances estratgiques, especialment amb entitats financeres de les anomenades banca tica.

Durada: tres mesos

3. Fase de desenvolupament. Aquest fase consistir en el desenvolupament del programari i la web, aix com les tasques de promoci i marketing orientades a poder tenir una base de clients tant aviat com es posi en funcionament la web.

Durada: sis mesos

Fase dexplotaci. Innovaci continua. Un cop arrancada la web, s evident que la tasca dinnovaci i de desenvolupament de noves prestacions no sha daturar. Estem davant dun canvi de paradigma en el sistema econmic i de valors i el crowdfunding s una alternativa al finanament tradicional que acaba de sorgir i qui sap cap on es pot portar.

Durada: indefinida


Aplicaciones

Seguint el apartats del Business Model Canvas, descriurem el model de negoci

Propostes de Valor.
La proposta de valor principal que Fundnance.com vol donar als seus clients s la dun servei dintermediaci per aconseguir finanament. El tret diferencial respecte a altres plataformes de pagament clssiques s el fet que fundnance.com no solament considera com a client el receptor de finanament, sin tamb al donant. En aquest sentit, el valor afegit per al donant s la confiana, basada en la transparencia. Per donar, hem de saber per a que donem i quin s el dest dels nostres fons.

Clients.
Fundnance.com es planteja dos segments de clients. Per una part, persones o entitats que desenvolupen una activitat o proporcionen un servei til de manera gratuta per que necessiten finanament per realitzar-la (webs socials, projectes open source, productors de material sota llicncia creative commons). Per laltra, els donants.

Canals.
El canal de comunicaci entre donants i receptors de fons i en el que fundnance.com actua s Internet. Fundnance.com disposar duna web en la que els promotors de projectes publicaran la informaci sobre les seves necessitats de finanament (presupostos) i es justificar laplicaci de fons recaptats. Les webs dels promotors disposaran dun widget denlla amb fundnance.com.

Relacions amb els clients.
Un dels objectius de fundnance.com s que la relaci sigui una relaci continuada en el temps. No pretenem solament recollir finanament per iniciar activitats, sin que volem que el procs de finanament a traves de donacions sigui continuat en el temps.

Ingressos.
Lestructura dingressos de fundnance.com s basa en cobrar una comissi de la quantitat recaptada per projecte. A la vegada, fundnance.com tamb es podr subvencionar a partir de donacions.

Activitats clau.
Lactivitat clau de fundnance.com s la recollida de la informaci de necessitats de finanament (pressupost) lo ms detallada i entenedora possible, per a que un cop validada s pugui presentar als donants de fons i fomentar aix la relaci de confiana entre donant i receptor.

Recursos


Anàlisi d'Actors

Fundnance.com s un sistema dintermediaci i per tant, els principals actors que interactuen son per una part els promotors de projectes necessitats de finanament i per una altra els donant de fons.

Els promotors de projectes son persones o entitats que desenvolupen una activitat o proporcionen un servei til de manera gratuta o altruista per que necessiten finanament per realitzar-la. Com a exemple podem citar desenvolupadors de programari de codi obert o material distribuble sota llicncia creative commons, web temtiques i en general qualsevol web o projecte que es finana mitjanant donacions. Un exemple paradigmtic seria la wikimedia.org.

Donants de fons. Son bsicament persones que troben utilitat als serveis o activitats proporcionats pels promotors i que estan disposats a donar petites quantitats o fins i tot subscriures.

Fundnance.com. Com hem dit, fundnance.com pretn ser un sistema dintermediaci i per tant el seu rol ha de ser el dun sistema que per una part permeti als promotors la recollida de fons i la promoci de la seva activitat i per laltra part faciliti als donants la informaci, la transparncia i la seguretat de que els diners donats son per causa justificada.

Altres actors:
Entitats financeres o plataformes de pagament. El rol daquestes entitats s el de proporcionar el mitj de pagament (plataforma de pagament) aix com la gesti de cobraments als promotors. Degut a que fundnance.com sadrea a un tipus dactivitat bsicament basada en laltruisme, es a dir el promotors en principi presten els seus serveis de manera gratuta i esperen dels usuaris la generositat a partir de la utilitat aconseguida, pensem que s una oportunitat per a les entitats del sector de la banca tica per a posicionar-se com a alternativa a altres tipus de banca ms tradicional.

Plataformes de recursos Web. Un altre actor rellevant per a lextensi de ls de fundnance.com serien totes aquelles plataformes de recursos web que son usades pels promotors de projectes per la seva activitats. Citem com exemple repositoris de codi font (sourceforge.net, lafarga.cat) plataformes de blogs (wordpress.com, bloc.cat) etc.
TAGS: Crowdfunding finançament col·lectiu open source serveis social transparència

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
164
Puntuació jutges
64
Puntuació de qualitat
26
Vots populars
74
Puntuació per mèrits
0
Contacte