DEPAGÈS, un canal curt de venda online d'aliments ecològics locals amb pretenssions d'incidència social i cultural per superar, des de l'arrelament de la població a la terra, la crisi econòmica.

Líder del projecte: Blanca Fuertes

30 | 04 | 2012 - 06:14 PM

Aquest projecte va néixer del convenciment de que l'actual crisi social i econòmica hauria de ser resolta a partir de la reconciliació de la societat civil amb la terra i amb els seus representants polítics. Haviem de cercar un projecte comercial i social que suposés una nova estratègia de reactivació i creixement econòmic local i que alhora inspirés la recuperació de la confiança del ciutadà en les seves institucions. Complicitat i confiança seran, doncs, les bases de la nostra proposta, que pretén el disseny d'un full de ruta col.laboratiu i inclusiu de totes les forces socials.

Fent arribar Internet al camp i promocionant el consum local km0 dels aliments estacionals de la terra amb servei immediat i a domicili, la població desenvoluparà una certa autonomia local alimentària. Així mateix, promocionant un mercat interior basat a un nou model de consum i de producció local, enfortirem els lligams socials, redistribuirem els beneficis, oferirem uns preus més equilibrats per tots els actors del negoci amb garantia de qualitat i impulsarem la recuperació dels conreus abandonats i el creixement econòmic.

Al voltant de la nostra plataforma web, es crearà una comunitat Online que podrà expressar i compartir les seves experiències. L'ús de la web i la interacció horitzontal entre pagesos i consumidors ens permetrà una millora del nostre servei, així com conèixer les necessitats reals de la població.

Depagès és una empresa concebuda per resoldre les necessitats d'una gran part de la ciutadania, que sovint pateix la manca de temps i recursos que suposa avui l'accés a una alimentació digna. Abastirem una petita població del Baix Llobregat i aspirem a mantenir aquesta dimensió ajustada al municipi, amable i propera al ciutadà. Si el nostre model fos de l'interès d'altres municipis contemplem la cessió o la venda de l'usufructe de la web en condicions clarament pactades.


Proyecto final
Resumen ejecutivo

La nostra estratègia porta les TIC a terres de Corbera de Llobregat, una població amb14 mil habitants habituals, una superfície de 18 km2 i una important quantitat d'alts conreus abandonats. Hem fet una proposta formal de suport a l'Ajuntament amb un seguit d'accions institucionals i cerca d'aliances transnacionals per promoure la reactivació d'aquests horts, iniciant les estratègies socials necessàries per convertir Corbera en un poble pioner a la reactivació econòmica local a partir del conreu ecològic de la terra.


Depagès serà l'intermediari únic entre productors i consumidors, una plataforma virtual on es trobaran la tradició de la pagesia i la modernitat. A més serà parada virtual, aparador d'espècies vegetals autòctones i àgora interactiva on la interacció entre els pagesos i la ciutadania generarà una competitivitat positiva gràcies al feedback dels consumidors.

Depagès tindrà en nòmina un director, un community manager i un transportista, tots ells rebran un sou digne amb incentius per consolidació d'objectius i seran considerats aliats, difonent els principis que guien la nostra activitat.

Cada productor pagarà una petita quota d'aliat per ser publicitat i per la cerca de clients. Per cada comanda l'empresa afegirà un tant per cent i el client pagarà una quota pel servei a domicili. D'altra banda, la nostra web rebrà ingressos per publicitat d'empreses afins i d'aquelles que, com a clients, vulguin tenir presència a la web.


Pretenem trobar entrada als menjadors dels centres educatius i a les llars d'infants i vells, així com als restaurants locals, on es detecta ja l'interès pel km0 en alimentació. L'objectiu final és arribar fins els consumidors de les 30 urbanitzacions corberenques.

Pel que fa als comerços que ens percebin com a amenaça, pretenem trobar vies per la supervivència de tots treballant plegats per la difusió d'una opció accessible d'aliments ecològics km0.

El nostre capital inicial serà de 10 mil€, per tal de fer front a les despeses inicials. Hem iniciat contactes amb entitats interessades a l'emprenedoria social i contemplem l'accés a microcrèdits i subvencions per dones emprenedores. A més, volem iniciar acords amb projectes de locomoció compromesos amb el medi ambient per tal de reduir emissions i consum energètic a la nostra distribució.

En definitiva, Depagès pretén impulsar la transformació social col.laborativa cap a una nova democràcia del benestar sostenible i ètica: sigues el que menges.


Proyecto

projecte_depagÈs.pdf
Anteproyecto
Recursos

HUMANS:

- Director de l'empresa. Marcarà les línies bàsiques d'actuació per assolir els objectius de creixement. Comptarà amb assessorament financer i de màrqueting externalitzat, cuidant especialment la difusió del projecte a través dels diferents mitjans d'informació i comunicació.

- Community Manager. Coneixerà les necessitats dels actors implicats al negoci i els plantejaments estratègics de l'empresa. Gestionarà l'àmbit digital enfortint la xarxa de suport social generada. Atenció al client.

- Transportista. Afí al nostre model comercial i social, serà peça clau de connexió presencial entre l'empresa i el client, carregant en origen les comandes realitzades via web i distribuint-les a domicili.

Tots els treballadors vinculats a la nostra empresa, rebran un sou digne amb incentius per consolidació d'objectius i seran considerats aliats, difonent els principis que guien la nostra activitat.


TECNOLÒGICS:

- Plataforma web, que farà possible un canal curt i local, reducció de costos i provisió de productes frescos en un plaç màxim de 24 hores des de la seva collita i a domicili.
-Servei SaaS al núvol que proveïra flexibilitat i agilitat al procés.


FINANCERS:

- Acords amb entitats interessades a l'emprenedoria social
- Microcrèdits i subvencions per a dones emprenedores.
- Acords amb projectes i empreses de locomoció compromesos amb el medi ambient per tal de reduir emissions i consum energètic a la nostra distribució.

El capital inicial de l'empresa haurà de ser de 10 mil€ per tal de fer front a les despeses inicials ( tràmits burocràtics,cost del disseny de la pàgina web, despeses de locomoció per la distribució, contracte de l'ADSL, servei de pagament Online segur, material per la distribució com capses amb logo,...) i balança pel vehicle transportador. També haurem de comptar amb el marge necessari per les despeses permanents (sous i pagament per serveiscom les corresponents a les companyies de pagament segur per Internet,..., leasing o formula alternativa pel vehicle de transport, combustible i manteniment dels equips i material d'oficina).

L'estructura del negoci no fa necessari, inicialment, el lloguer d'un local i contemplarem un marge per les despeses imponderables.


Proposta d'implementació

La implementació total del nostre projecte abarcarà 5 mesos, exceptuant l’activitat transversal de suport per part de l'Ajuntament, de promoció, sensibilització i desenvolupament, que tindra una durada de 2 anys.

Durant els dos primers mesos, es realitzara l'anàlisi del mercat local i de la viabilitat de l'empresa, es faran els primers contactes amb clients i productors, així com les entrevistes amb l'Ajuntament per tal d'aconseguir i determinar el seu suport. En cas de no obtenir la seva complicitat, iniciarem converses amb els Ajuntaments veïns (La Palma i Cervelló).

Entre Novembre 2012 i Gener 2013, es disenyara i es desenvoluparà la web. Al llarg del mes de Novembre, es preparà el mailing als mitjans d'informació i comunicació que realitzin programes d'entrevistes i debats relacionats amb l'emprenedoria, l'acció social, l'agricultura ecològica,...Al Desembre, s'executarà el Pla de marqueting i difusió per llençar l'inici de l'activitat empresarial. Al Febrer de 2013, es farà revisió dels plans implementats.

La solució plantejada passa per la construcció d'una plataforma tecnològica web a través de la qual els consumidors accediràn per realitzar les comandes del aliments ecològics locals. Previament, els productors hauran exposat la seva producció setmanal i de temporada. Aquests productes seran venuts a través de la nostra plataforma i facturats mitjançant targeta de crèdit al moment de la comanda.

La informació sobre productors, els seus conreus localitzats i els aliments oferits apareixerà en una mapa interactiu per tal que els consumidors puguin fer les seves comandes amb informació complerta.


Aplicaciones

La principal aplicació és la de proveir d'aliments ecològics frescos i de la terra a domicili i en un plaç de 24 h des de la seva collita. Gràcies al reajustament de preus que permet el nostre model de negoci podrem proveir de productes agraris de primera qualitat als veïns que no comptin amb el temps i els recursos econòmics que exigia fins ara l'accés a aquests productes. La conseqüència a mig plaç serà el gaudi per part de la població d'una certa autonomia alimentaria.

A més, gràcies al l'ajustament dels marges de benefici, garantim la venda de la producció de la pagesia local, propiciant la reactivació dels horts abandonats i la consegüent creació de llocs de feina per la població a l'atur. Alhora, el territori restaurarà les condicions necessàries per evitar l'actual perill d'incendis forestals.

Pretenem la complicitat de les institucions a l'hora de dissenyar una estratègia de governança per el desenvolupament agrari local sostenible i equilibrat del territori, aprofitant l'actual situació de les zones verdes no urbanitzables per el conreu amb tècniques ecològiques i l'ús respectuós dels recursos energètics. Així, la implicació dels nostres representants municipals, acabaria de tancar el cercle de confiança necessari per recuperar la cohesió social i l'esperit cooperatiu.

Amb tot, el municipi esdevindrà pioner a la reactivació econòmica a partir de la terra i de la confiança dels seus ciutadans.


Anàlisi d'Actors

Els principals actors del nostre projecte seran els consumidors, els productors i els representants municipals, que tindran una incidència transversal sobre els primers.

CONSUMIDORS

Els consumidors associats al nostre model de negoci seran tots aquells ciutadans sensibles a la incidència de l'alimentació a la salut. A través del nostre servei a domicili, respondrem a la actual dificultat econòmica i a la manca de temps que pateix un gran nombre de ciutadans per accedir als productes que oferim. La resta e veïns prendran consciència dels seus beneficis a partir de la difusió de l'experiència de la nostra oferta.

En aquest sentit, el pla de sensibilització de la població que hem proposat a l'Ajuntament serà cabdal: a partir d'activitats formatives de la ciutadania sobre les avantatges d'un nou model alimentari autònom i responsable i la divulgació als diferents mitjans de comunicació d'aquest nou projecte, la nostra iniciativa tindrà amplia incidència a la població.


PRODUCTORS

Pel que fa als productors i donada la desaparició total dels conreus a la nostra àrea de distribució, hem hagut d'ampliar tant com ha estat necessari el radi d'acció per aconseguir proveïdors de producte agrari fresc, ecològic i de proximitat, arribant fins als 10-15 km. Tanmateix, el nostre objectiu a mig plaç (2014) és clarament abastir-nos de producció km0.

En aquest sentit, ens hem posat ja en contacte amb pioners de projectes afins,confiant que la nostra formula i la col·laboració dels nostres representants al govern municipal facin possible noves iniciatives de producció per tal de complir amb criteris d'eficiència. D'altre banda, comptem amb una sèrie de productes ecològics elaborats localment que inclourem a la nostra oferta.


ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Dels nostres representants sol·licitem:

- l'anàlisi del sòl fèrtil local i antics conreus en desús, susceptibles de ser treballats com a producció agrària,

- la promoció del contacte entre els propietaris i els ciutadans desocupats que mostrin interès a l'activitat agrària,

- la promoció del lloguer o cessió pel conreu d'aquest sòl, a fi i efecte de mantenir el sòl fèrtil i net

- la simplificació dels requisits burocràtics necessaris per engegar i mantenir els horts de petita i mitjana escala que defensin la biodiversitat local.

Tots els productors associats hauran d'operar amb els canal de comunicació de la nostra web, sense tancar-nos a la possibilitat d'utilitzar mitjans tradiciona


Enllaços

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60002_es.htm

Una clara aposta per la descentralització, l'impuls sostenible de l'agricultura i la devallada dels preus


www.programmemed.eu

Programa MED (2007-2013): cooperació territorial europea : . competitivitat a través de les seves regions i desenvolupament sostenible.


http://depayes.blogspot.com.es

El nostre blog, connexió directe amb la web i espai social d'interacció entre clients, productors i treballadors de l'empresa,


Videos

Dos tomates y dos destinos.Cortometraje que pone sobre la mesa de dónde proceden los alimentos y qué estamos consiguiendo con la industrialización en la producción de &eacu


Trailer de Food.inc un documental sobre la producción industrial de alimentos y su consumo en EUA y sus consecuencias económicas, medioambientales, etcTAGS: autonomia local alimentaria complicitat confiança consum responsable km0 proximitat
Integrantes de la idea

Comentaris
#
Deixa un comentari
Total vots jutges
20
Olivier Schulbaum
5 vots
Julen Iturbe
5 vots
Joan Torrent
4 vots
Pau Cortadas
6 vots
Vots finals fase 2
594
Vots Finals Fase 1
585
Contacte
Idea Hibridada