Social Parking

Líder del projecte: Aitor Gilabert

30 | 04 | 2012 - 02:59 AM

L'excés de trànsit a les ciutats provoca una llarga llista de perjudicis coneguts sobre la salut i la qualitat de vida dels ciutadans que les habiten: contaminació ambiental i acústica, augment de l'accidentalitat, increment de la despesa energètica i econòmica, pèrdua de temps i productivitat...

Cercar aparcament té una incidència considerable en el temps que els vehicles es troben en funcionament dins el sistema viari, provocant un empitjorament dels tots indicadors esmentats anteriorment. D'acord amb diversos estudis realitzats, al voltant d'un 30% del trànsit de les ciutats és originat per conductors a la cerca d'un aparcament. Aconseguir que, mitjançant una actitud cooperativa, els ciutadans aconsegueixin reduir aquest percentatge seria amb tota seguretat un èxit en el llarg i difícil camí cap a les ciutats sostenibles. Essent plenament conscients de les dificultats que aquesta meta planteja a priori, però també de la necessitat de plantejar-hi noves propostes que aprofitin les eines del seu temps, aquest és el nostre objectiu.


Un dels principals factors que intervenen la demora en trobar aparcament és el desconeixement de la ubicació de les places lliures, fet que provoca que es circuli a l'atzar. El nostre objectiu és subministrar aquesta informació, donant sentit a les accions que realitza, en aquest moment, el conductor. Connectats en xarxa, els conductors poden enviar i rebre avisos geolocalitzats, creant una xarxa social organitzada des de dispositius d'internet mòbils en què el que marxa dona l'avís d'on ha quedat una plaça lliure als altres usuaris que estan cercant aparcament. A partir d'aquí, es pot extraure informació tan o més valuosa que la primera: les zones que, mitjançant un estudi històric, mostren més probabilitat d'oferir aparcament en una hora determinada.


Proyecto final
Resumen ejecutivo

1. Resum Executiu


1.1 Necessitat del producte
Cercar aparcament és un dels factors determinants en la saturació, pèrdua de temps i perjudici ambiental que suposa l'excés de trànsit a les ciutats.

1.2 Descripció del producte
Xarxa social destinada a reduir el temps mitjà emprat en trobar aparcament a les ciutats. Es basa en un sistema col.laboratiu entre els seus usuaris, els quals es donen avisos geolocalitzats quan alliberen una plaça d'aparcament. Un sistema de normes, el seguiment de les quals és comprovable tècnicament, regirà el seu comportament.

1.3 Mercat a què va dirigit
El mercat el formen els conductors de ciutat que disposen un dispositiu d'internet mòbil. En el cas espanyol, el 80% de la seva població es concentra a les ciutats. A principis d'any, a l'estat hi havien 56.224.683 línies mòbils (1,2 línies per habitant), i el 51% del usuaris a Espanya tenien un smartphone, augmentant en més d'un 10% respecte 2011. D'acord amb la tendència existent, es preveu encara un creixement molt important d'aquests percentatges en els propers anys. El 2013 els usuaris d'internet mòbil superaran l'accés a internet des de PC.

1.4 Model de negoci
Amb participació pública. Els ingressos es generaran a través de la publicitat. Si aquesta xarxa social demostra la seva viabilitat, donat el seu enorme mercat potencial, s'obrirà a grans possibilitats de negoci. Al 2011, mentre que la publicitat a Espanya decreix a causa de la crisi, la publicitat online augmenta un 12%, creixement liderat per la publicitat en dispositius mòbils. Es preveu que a finals de 2012 els ingressos de la publicitat online hagin superat els ingressos de la impresa.

1.5 La competència
Existeixen diverses aplicacions dedicades a monitoritzar places d'aparcament de pagament. No existeix,encara, una aplicació d'internet mòbil que hagi abordat amb èxit el problema de l'aparcament amb les places gratuïtes del carrer a les ciutats. Aquesta xarxa social aporta unes normes amb les quals es pot fer un seguiment del comportament cooperatiu dels seus usuaris d'una manera tècnica i objectiva, així com una sèrie de respostes efectives a les diverses situacions possibles dins la ciutat. Això la diferencia dels seus antecessors i n'augmenta les possibilitats d'èxit.

1.6 L'equip i la inversió inicial
L'equip pel desenvolupament serà de 8 persones a temps complet i 3 a temps parcial. La inversió total necessària, incloent infraestructura informàtica i d'oficina és de 280.000 € en


Proyecto

uoc_social_parking.pdf
Anteproyecto
Recursos

L'empresa girarà al voltant de dos eixos principals:

-L'equip de desenvolupament tecnològic, integrat per cinc persones, i dividit en dos subgrups: el que desenvolupa l'aplicació mòbil (2), i el que s'encarrega de la gestió de dades(3). Aquest equip constarà d'un director, que en coordinarà totes les seves tasques.

-L'equip de màrqueting, integrat per dues persones, encarregat del pla de màrqueting, i que ha de dur a terme la important tasca a realitzar en l'estratègia de comunicació, publicitat i imatge

El director executiu coordinarà totes les tasques de l'empresa i serà l'encarregat de la seva estratègia. El disseny gràfic de la interfície, de la web, i imatge corporativa el durà a terme una empresa associada contractada externament, i l'assessorament legal i financer serà contractat a temps parcial.

Pel que a les despeses en recursos materials, s'ha de comptabilitzar el lloguer i les despeses d'oficina, l'allotjament sel servidor i el material informàtic.


Proposta d'implementació

Fase 1 (mes 1):
- Creació de l'equip embrió
- Estudi de les necessitats estratègiques per al desenvolupament de l'aplicació
- Contacte i acord de col·laboració amb empresa amb experiència en el desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia de geolocalització GPS per terminals d'internet mòbil.

Fase 2 ( mesos 1-3):
- Desenvolupament dels algoritmes com a traducció de les normes de la xarxa
- Desenvolupament de l'aplicació pilot
- Creació de la imatge corporativa, lloc web, vídeos explicatius i promocionals
- Contacte amb l'administració pública. En el seu defecte, amb inversors privats.

Fase 3 (3-9 mesos):
- Establiment a l'oficina
- Contractació de l'equip humà.
- Desenvolupament de l'aplicació en terminal per les 2 plataformes iOS i Android
- Muntatge en el servidor del centre de gestió de dades.
- Elaboració de l'estratègia de màrqueting i difusió

Fase 4 (9-10mesos):
- Proves de camp, testeig de resultats
- Correccions i millores.

Fase 5 (10-12 mesos)
- Allotjament de l'aplicació per la seva descàrrega “en espera” a les botigues Apple i Android
- Campanya de publicitat i promoció de descàrregues
- Inici de l'activitat a les xarxes socials

Fase 6 ( en el moment d'assolir una massa crítica d'usuaris)
- Posada en funcionament de la xarxa social
- Campanya de difusió d'aquesta posada en funcionament.


Aplicaciones

La xarxa tindrà com a principal font d'ingressos la publicitat, la qual es desenvoluparà en dues vessants:

-L'esponsorització.
Aquest mercat serà format per grans empreses que vulguin associar la seva imatge a la de la xarxa. Aquesta publicitat es mostrarà en el moments d'obrir i tancar l'aplicació, així com també en els actes, reportatges o aparicions públiques de la xarxa social.

-La publicitat lligada a la navegació.
Existeixen una sèrie d'activitats comercials lligades específicament a l'ús de l'automòbil. Aquestes empreses realitzaran petites aportacions a canvi de trobar-se geolocalitzades en forma d'anunci per als usuaris de la xarxa. Dins aquest apartat s'hi inclourien, entre d'altres, els aparcaments de pagament, les estacions de servei, els centres comercials, els establiments de menjar per emportar...

La vocació central d'aquesta aplicació és esdevenir una eina d'utilitat pública, que contribueixi a la millora de la qualitat de vida a les ciutats. Considerem, a més, que donat que la participació i actuació responsable dels ciutadans és l'eix central d'aquest projecte, allò més lògic és que la xarxa reverteixi l'èxit col·lectiu de la seva implantació sobre els mateixos ciutadans. Per aquest motiu, els beneficis econòmics que es derivin d'aquesta xarxa es dedicaran a accions concretes per la millora ambiental a les ciutats, tancant així un cercle cooperatiu que parteix i retorna del ciutadà. Aquest sistema contribuirà a incrementar la identificació dels usuaris amb la xarxa, augmentant significativament les seves possibilitats d'èxit.

Per aquest motiu, creiem que es determinant la participació pública, municipal i supramunicipal, per posar en moviment aquest mecanisme mitjançant la inversió inicial, la qual ha de ser retornada, amb escreix, a la ciutat un cop la xarxa demostri la seva viabilitat. L'administració, a més, posseeix informació de qualitat (trànsit, fluxos, punts i moments conflictius, ubicacions de les places, etc.) de gran utilitat per la xarxa i que en millorarien el seu rendiment.


Anàlisi d'Actors

-Usuaris:

Són l'ànima del sistema. És cabdal la seva col·laboració i implicació. S'ha d'aconseguir estendre en aquests el sentiment de pertanyença al col·lectiu, fins al punt que un segment d'aquests s'impliquin en les tasques de millora i perfeccionament del sistema, especialment en les seves normes, fet que els permetrà auto regular-se. Per a aconseguir aquesta implicació, però, és necessari que Social Parking sigui capaç d'aportar-los beneficis de d'un principi.

-Administració municipal:

S'ha d'establir una relació simbiòtica amb els agents de la ciutat, unificant esforços per tal d'implicar l'Ajuntament, prioritzant l'èxit de la xarxa com a fet social des d'un inici, davant de l'obtenció de beneficis econòmics immediats. El model s'ha de demostrar viable i ha d'esdevenir un benefici constatable pels ciutadans. L'administració disposa d'informació i és un pont directe tant amb els ciutadans com amb altres factors implicats en la idea (aparcaments privats, gestió del trànsit, ubicació de zones verdes i blaves....). A més, una associació mixta pública-privada permetria campanyes de difusió molt més efectives, ja que l'administració pública disposa d'altaveus molt més potents que qualsevol start-up.

-Empresa associada amb experiència en la localització GPS:

L'associació amb aquesta permetria externalitzar tasques, minimitzar despeses inicials i garantir una actualització tecnològica constant dins del sector. Permetria també aprofundir amb major facilitat en la investigació de la possibilitat de dotar els navegadors GPS tradicionals de la funció de cerca d'aparcament.

-Equip de Social Parking:

Ha de saber gestionar la relació amb cadascun dels agents implicats. És fonamental que distribueixi de manera efectiva les tasques entre cadascun d'aquests actors, així com també que estableixi els mecanismes de control que li permetin realitzar un correcte seguiment del desenvolupament de la xarxa. El nucli central d'aquest treball serà realitzat pels departaments de bases de dades, comunicació i direcció.


Videos

Video on es mostra, esquemàticament, el funcionament i les possibilitats de l'aplicació.TAGS: aparcament xarxa social embussos contaminació temps

Comentaris
#
Deixa un comentari
Vots finals
3
Marta Bordas
3 vots
Paco Gonzalez
0 vots
Albert Arias
0 vots
Vots finals fase 2
485
Vots Finals Fase 1
1262
Contacte