BASES I CONDICIONS DEL PRIMER CONCURS CHALLENGE UOC&PLUGGED


L’objectiu d’aquest concurs és llançar a la comunitat i a la societat un repte (Challenge UOC) que permeti als creadors, als repensadors de les nostres actituds quotidianes, disposar del coneixement necessari per a provocar o contribuir de forma col•laborativa i coordinada a la transformació, que ja ha començat a la xarxa i que inevitablement s’ha de traslladar a totes les esferes de la societat.

La UOC convida totes les persones que tinguin una idea que entri en l’àmbit de la present convocatòria a presentar-la-hi i ajudar-nos a produir el primer festival cocreat del coneixement.

Objecte del concurs

1. El concurs Challenge UOC té per objecte:

a) Llançar un repte a la ciutadania, que generi un moviment i posicioni la missió social de la UOC en el context actual.

b) Dinamitzar tant la xarxa com el territori amb un gran esdeveniment anual per a tots els públics, el festival cocreat del coneixement UOC&PLUGGED.

c) Identificar talent base, talent UOC.

d) Generar un procés creatiu amb resultats.

e) Incentivar la creativitat del país.

f) Promoure l’emprenedoria com a revulsiu a la crisi.

2. El concurs Challenge UOC té caràcter internacional i obert, s’hi podran presentar idees i projectes de tot el món.
Participants

1. Podrà participar en el concurs Challenge UOC qualsevol persona jurídica o persona física més gran de 18 anys, amb independència de quin en sigui el domicili social o el lloc de residència.

2. Es podrà participar en el concurs Challenge UOC de forma individual o en grup. La participació en grup o mitjançant persona jurídica requerirà la designació d’un representant.

3. Per a participar en el concurs Challenge UOC és requisit donar-se d’alta com a usuari al web del Challenge UOC&PLUGGED i pujar-hi una idea.

Normes de participació

1. Tots els participants en el concurs Challenge UOC&PLUGGED hauran de complir les següents normes de participació:

a) Totes les dades que facilitin hauran de ser correctes, veraces i completes.

b) El contingut de les propostes presentades pels participants haurà de ser propi.

c) Qualsevol contingut que es publiqui al web del Challenge UOC&PLUGGED haurà de respectar els drets de propietat intel•lectual que se’n derivin.

d) No es poden transmetre o difondre continguts il•legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

e) Respectar les opinions i manifestacions de la resta d’usuaris del web.

f) Adoptar una actitud i un llenguatge respectuós amb la resta d’usuaris del web.

g) Utilitzar el web d’acord amb la seva finalitat, i en cap cas per a finalitats il•legals, comercials, promocionals i/o publicitàries.

h) No posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades de caràcter personal obtingudes mitjançant llistes de distribució o per mitjà del web.

i) No utilitzar el correu electrònic o les dades dels usuaris del web per a enviar comunicacions comercials no autoritzades.

2. L’organització del web del Challenge UOC&PLUGGED es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol participant que no compleixi les normes de participació establertes en les presents bases i condicions, sense perjudici d’altres mesures legals.
Funcionament del concurs
 
1. Les propostes («idees», d’ara endavant) que presentin els participants hauran d’estar emmarcades dintre d’una de les vuit àrees temàtiques en què s’organitza el concurs ChallengeUOC: «Social Learning», «Urbanisme», «Salut», «Finances», «Recursos», «Wikieconomia», «Governança» i «Comunicació».

2. Les idees s’hauran de presentar obligatòriament per mitjà del formulari que es faciliti pel web de Challenge UOC&PLUGGED. Qualsevol idea presentada en un altre format o per qualsevol altre canal que no sigui l’esmentat, no s’acceptarà com a idea i, en conseqüència, no entrarà en el procés selectiu i canals de votació del concurs Challenge UOC.

3. Les idees seran sotmeses a un procés selectiu, i eliminatori, en cada una de les fases de què consta el concurs Challenge UOC. En cada fase, la idea s’haurà d’adaptar al formulari que correspongui. En el supòsit que una idea seleccionada no empleni el formulari pertinent dintre del calendari establert, s’entendrà que aquella idea deixa de participar en el concurs.

4. Les fases de què consta el concurs Challenge UOC són les següents:
 
1) Primera fase: Recollida d’idees
 
Els participants hauran de donar-se d’alta per mitjà del formulari que es faciliti al web Challenge UOC&PLUGGED. En aquest formulari, els participants hauran d’incloure les següents dades obligatòries: nom i cognoms i, en el cas de participar en grup, noms i cognoms dels integrants del grup i del representant que actuarà en nom del grup, fotografia (individual o del grup), NIF o CIF, adreça, localitat, província, país, telèfon, adreça de correu electrònic, àrea temàtica en què es participa i resum de la proposta (1.000 caràcters).

Les 10 idees que en cadascuna de les àrees temàtiques del concurs obtinguin major puntuació seran preseleccionades i passaran a la segona fase.

2) Segona fase: Avantprojecte

Els participants de les idees que hagin estat preseleccionades en la primera fase en cadascuna de les àrees temàtiques hauran de preparar l’avantprojecte de la idea i omplir les dades del formulari que, per a aquesta fase, es facilitarà al web Challenge UOC&PLUGGED. En aquest formulari, els participants hauran d’incloure la informació que obligatòriament haurà de ser la següent: recursos, proposta d’implementació, aplicacions, actors.

Els participants que durant aquesta primera fase detectin que la seva idea és molt similar a la idea d’un altre participant, podran constituir-se com a grup, per mitjà d’un formulari que es facilitarà pel web Challenge UOC&PLUGGED, i hauran de nomenar una persona representant.

Les 5 idees que en cadascuna de les àrees temàtiques del concurs obtinguin major puntuació seran seleccionades i passaran a la tercera fase.

3) Tercera fase: Projecte

Els participants de les idees que hagin estat seleccionades en la segona fase en cadascuna de les àrees temàtiques hauran de concretar el seu projecte amb l’ajuda d’un mentor, que serà un professor de la UOC, i omplir les dades del formulari que, per a aquesta fase, es faciliti pel web Challenge UOC&PLUGGED. En aquest formulari, els participants hauran d’incloure la informació que obligatòriament haurà de ser la següent: proposta concreta continguts festival, proposta contingut formatiu, desenvolupament aplicació concreta.

La idea que en cadascuna de les àrees temàtiques del concurs sigui la que obtingui major puntuació serà la guanyadora del concurs ChallengeUOC.

Jutges

1. Per cada àrea temàtica de què consta el concurs Challenge UOC, es nomenaran quatre jutges, dos experts externs a la UOC i dos professors experts de la UOC. Aquests jutges es seleccionaran per la seva trajectòria professional i mèrits personals en l’àmbit l’àrea temàtica corresponent.

2. Els noms dels jutges de cadascuna de les àrees temàtiques del concurs es publicaran al web Challenge UOC&PLUGGED.

3. Aquests jutges avaluaran la qualitat de les idees en funció de les quatre variables següents: «Utilitat», «Impacte social», «Viabilitat» i «Innovació», i hi atorgaran una votació qualitativa.

4. La votació qualitativa dels jutges només es produirà en les dues primeres fases del concurs Challenge UOC.

Sistema de votació

1. Durant la primera fase del concurs, la puntuació de cada idea vindrà determinada per tres variables:

a) puntuació per votació popular: que es calcularà a partir de la suma del nombre de vots obtinguts pel web de Challenge UOC&PLUGGED.

b) puntuació per qualitat de la votació: el votant popular també tindrà l’opció d’emetre un vot qualitatiu en funció de quatre criteris o tags: «Utilitat», «Impacte social», «Viable» i «Innovadora». Aquest tipus de votació qualitativa, que serà opcional durant aquesta fase i tindrà una incidència del 30%, es realitzarà per mitjà d’una pestanya on el votant podrà marcar els tags que, si escau, consideri. La puntuació d’una idea en aquesta variable es calcularà dividint entre quatre el nombre total de tags rebuts i es multiplicarà pel seu nivell d’incidència (30%).

c) puntuació per votació dels jutges: els jutges avaluaran totes les idees de la seva àrea temàtica emetent un vot qualitatiu en funció de quatre criteris o tags: «Utilitat», «Impacte social», «Viable» i «Innovadora». La votació dels jutges, que tindrà una incidència del 50% sobre els vots populars, es realitzarà per mitjà d’una pestanya on el jutge podrà seleccionar els tags que, si escau, consideri. La puntuació obtinguda en aquesta variable es calcularà multiplicant el nombre total de tags rebuts pels jutges pel valor d’un tag d’un jutge i pel seu nivell d’incidència (50%). El valor d’un tag d’un jutge es calcularà dividint el nombre absolut de vots populars de la categoria per la quantitat total de tags emesos pels jutges en aquella categoria.

2. Durant la segona fase del concurs, la puntuació de cada idea vindrà determinada per tres variables:
 
a) puntuació per votació popular: que es calcularà a partir de la suma del nombre de vots obtinguts pel web de Challenge UOC&PLUGGED.

b) puntuació per qualitat de la votació: el votant popular tindrà l’opció d’emetre un vot qualitatiu en funció de quatre criteris o tags: «Utilitat», «Impacte social», «Viable» i «Innovadora». Aquest tipus de votació qualitativa, que serà opcional durant aquesta fase i tindrà una incidència del 40%, es realitzarà per mitjà d’una pestanya on el votant podrà marcar els tags que, si escau, consideri. La puntuació d’una idea en aquesta variable es calcularà dividint entre quatre el nombre total de tags rebuts i es multiplicarà pel seu nivell d’incidència (40%).

c) puntuació per votació dels jutges: els jutges avaluaran totes les idees de la seva àrea temàtica emetent un vot qualitatiu en funció de quatre criteris o tags: «Utilitat», «Impacte social», «Viable» i «Innovadora». La votació dels jutges, que tindrà una incidència del 30% sobre els vots populars, es realitzarà per mitjà d’una pestanya on el jutge podrà seleccionar els tags que, si escau, consideri. La puntuació obtinguda en aquesta variable es calcularà multiplicant el nombre total de tags rebuts pels jutges pel valor d’un tag d’un jutge i pel seu nivell d’incidència (30%). El valor d’un tag d’un jutge es calcularà dividint el nombre absolut de vots populars de la categoria per la quantitat total de tags emesos pels jutges en aquella categoria.

3. Durant la tercera fase del concurs, la puntuació de cada idea vindrà determinada per dos variables:
 
a) puntuació per votació popular: que es calcularà a partir de la suma del nombre de vots obtinguts pel web de Challenge UOC&PLUGGED.

b) puntuació per qualitat de la votació: el votant popular tindrà l’opció d’emetre un vot qualitatiu en funció de quatre criteris o tags: «Utilitat», «Impacte social», «Viable» i «Innovadora». Aquest tipus de votació qualitativa, que tindrà una incidència del 60%, es realitzarà per mitjà d’una pestanya on el votant podrà marcar els tags que, si escau, consideri. La puntuació d’una idea en aquesta variable es calcularà dividint entre quatre el nombre total de tags rebuts i es multiplicarà pel seu nivell d’incidència (60%).

4. Els resultats de les votacions populars en cadascuna de les àrees temàtiques no tindran influència en la votació dels jutges.

5. Si durant la primera i segona fase del concurs coincideixen les votacions dels jutges amb les votacions populars qualitatives, el vot dels jutges augmentarà un 25%. Es considerarà que hi ha coincidència en el supòsit que les votacions populars qualitatives i les dels jutges estiguin per sobre de la mitjana per tag i per categoria.

6. El votant popular podrà tantes idees com vulgui una vegada al dia. El vot es controlarà per IP.

7. Queda prohibit qualsevol sistema de votació automàtica. L’organització de Ments Obertes es reserva el dret d’excloure qualsevol participant del concurs Challenge UOC si detecta que ha utilitzat sistemes de votació automatitzats.

8. El vot a una idea ha de ser lliure. L’organització de Ments Obertes es reserva el dret d’excloure qualsevol participant del concurs Challenge UOC si detecta que la seva idea ha obtinguts vots atorgats sota coerció.

Resultats

1. Els vots obtinguts per cada idea, i la seva puntuació final en cadascuna de las fases, es faran públics pel web de Challenge UOC&PLUGGED, i mitjançant comunicació expressa per correu electrònic a tots els participants que hagin o no estat seleccionats en cadascuna de les fases.

2. La idea que, com a conseqüència de la puntuació final obtinguda en la tercera fase, sigui la primera classificada en la seva àrea temàtica, serà la guanyadora del concurs Challenge UOC.

Calendari del concurs

1. La primera fase del concurs Challenge UOC es durà a terme d’acord amb el següent calendari:
1) Recull d’idees: del 23 d’abril al 23 de maig de 2012, ambdós inclosos.

2) Votació popular: del 3 de maig al 30 de maig de 2012, ambdós inclosos.

3) Votació dels jutges: del 24 de maig al 31 de maig de 2012, ambdós inclosos.

4) Publicació guanyadors primera fase: 3 de juny de 2012.
2. La segona fase del concurs Challenge UOC es durà a terme d’acord amb el següent calendari:
 
1) Presentació dels avantprojectes: del 4 de juny al 25 de juny de 2012, ambdós inclosos.

2) Votació popular: del 18 de juny al 28 de juny de 2012, ambdós inclosos.

3) Votació dels jutges: del 25 de juny al 30 de juny, ambdós inclosos.

4) Publicació guanyadors segona fase: 2 de juliol de 2012.
3. La tercera fase del concurs Challenge UOC es durà a terme d’acord amb el següent calendari:
 
1) Presentació dels projectes: de l’3 de juliol al 29 de juliol de 2012, ambdós inclosos.

2) Votació popular: de l’19 de juliol al 29 de juliol de 2012, ambdós inclosos.

3) Publicació guanyadors tercera fase: 30 de juliol de 2012.
Premis

1. Els participants que hagin passat a la segona i tercera fase del concurs Challenge UOC passaran a formar part del planter de Talent UOC, i seran recompensats amb el curs d’especialització de la UOC que escullin del catàleg de formació que es presentarà en funció de les necessitats de cada projecte.

Així mateix, els participants que hagin passat a la tercera fase del concurs Challenge UOC, rebran suport a la creació i creixement per part d’un programa específic d’ACC1Ó.

2. Els guanyadors en cadascuna de les àrees temàtiques del concurs Challenge UOC obtindran com a recompensa:
a) una formació específica per a dur a terme el seu projecte en un programa de màster de la UOC que escullin del catàleg de formació que es presentarà en funció de les necessitats de cada projecte.

b) una formació específica sobre emprenedoria durant 28 dies amb el programa Corkscrew d’Exeter – Regne Unit.

c) una formació sobre estratègia de marca.
Així mateix, els projectes guanyadors seran presentats en el Festival de Coneixement i Cultura i a empreses i institucions amb interès per impulsar-les.

3. En el supòsit que el guanyador d’una àrea temàtica renunciés al premi, l’organització de Ments Oberts l’atorgarà al següent classificat en aquella àrea temàtica.

4. Tanmateix, en el supòsit que la idea pertanyi a un grup, els membres que integrin aquest grup hauran de designar qui d’ells gaudirà del curs d’especialització, en el supòsit que hagin passat a la segona i tercera fase del concurs, o de la formació específica, en el supòsit que hagin estat guanyadors en la seva àrea temàtica corresponent.

5. Els projectes de participants i guanyadors tindran difusió en mitjans de comunicació, accés gratuït als tallers i conferències que es realitzin en cadascuna de les categories del Challenge UOC i accés gratuït al Festival de Coneixement i Cultura.

6. Les recompenses seran lliurades durant la celebració del Festival de Coneixement i Cultura, un acte públic organitzat per Ments Obertes.

Propietat intel•lectual

1. La propietat intel•lectual del contingut de les propostes pertany, en qualitat d’autors, als participants del concurs Challenge UOC.

2. Tot el contingut que es presenti al concurs Challenge UOC es publicarà sota la llicència «Creative Commons Reconeixement – CompartirIgual» (BY-SA).

Protecció de dades

1. El concurs i el web Challenge UOC&PLUGGED es regeixen per la política de confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC»).

2. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa els usuaris del web Challenge UOC&PLUGGED que les dades personals que se sol•licitin en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic s’inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la FUOC.

3. Quan un usuari del web Challenge UOC&PLUGGED empleni qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol•liciten i n’accepti l’enviament o enviï un missatge electrònic amb dades personals, autoritza –i ho consent– expressament la FUOC a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

4. Totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

5. La FUOC no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que puguin contenir el web Challenge UOC&PLUGGED.

6. L’usuari tindrà dret a accedir a la informació que el concerneix, rectificar-la si és errònia, cancel•lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei orgànica, adreçant-se a la FUOC - Responsable de Protecció Dades (Av. Tibidabo, 45-47, 08035 Barcelona).

7. Els participants del concurs Challenge UOC autoritzen la FUOC, sense dret a rebre cap mena de contraprestació, a la utilització del seu nom i imatge en la publicitat i comunicacions, tant escrites com electròniques, que es duguin a terme per publicitar el concurs.

Responsabilitat

1. Els usuaris del web Challenge UOC&PLUGGED són els únics responsables de la informació i els continguts que hi publiquin, de les idees i opinions que hi expressin, de les seves conductes, i de la manca de veracitat de les dades facilitades.

2. En el supòsit que la participació en el concurs Challenge UOC es realitzi mitjançant un grup, el membre representant del grup serà qui assumirà aquesta responsabilitat.

3. La FUOC no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts que els usuaris puguin publicar al web Challenge UOC&PLUGGED, i, en especial, pels danys i perjudicis que es derivin, o es puguin derivar, així com de les idees i opinions que hi expressin, de les seves conductes individuals, i de la manca de veracitat de les seves dades facilitades.

Acceptació de les bases

1. El fet de donar-se d’alta com a usuari al web del Challenge UOC&PLUGGED i pujar-hi una idea comporta l’acceptació d’aquestes bases, de la interpretació que en realitzi l’organització de Ments Obertes, i de la votació del Jurat.

2. L’incompliment parcial o total de les presents bases serà motiu de d’exclusió del participant en el concurs.

Jurisdicció

1. Els participants accepten que qualsevol conflicte, controvèrsia o qüestió litigiosa que es derivi del compliment o execució dels termes i condicions d’aquestes bases, serà sotmesa a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, a qui s’encarregarà la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge.

2. L’arbitratge serà de dret i les parts s’obliguen al compliment de la decisió arbitral.
Accés al teu perfil